Om Konsens

Konsens er utvikler og leverandør av IKOS. Vi tilbyr også lederutviklingsprogram innen operativ ledelse for kvalitet og ressursstyring. Bedriften ble etablert i 2009, etter ledelse av en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oppstarten var Stokkeprosjektet i 2002-05. Stokke kommune og Høyskolen i Vestfold gikk da sammen for å finne hvordan man kan levere kvalitet på tjenestene innenfor begrensede ressursrammer. Flere løsninger ble funnet, og nye utfordringer beskrevet. Etter Stokkeprosjektet ble Norsk Sykepleierforbund, flere kommuner og andre med i oppfølgende prosjekter, som Kompass- og BOB-prosjektet. Rapporter fra prosjektene bak IKOS kan lastes ned fra våre Publikasjoner

Innovasjon

Opprettelsen av bedriften Konsens og utviklingen av IKOS er et eksempel på innovasjon i offentlig sektor. IKOS ble laget gjennom et langt forløp med behovskartlegging, forskning, utvikling og testing av løsninger. Etterspørselen fra kommuner økte, og Konsens ble stiftet for å svare på dette. Innovasjon Norge tildelte i 2011-12 etablererstipend til Konsens for arbeidet med IKOS. Første utgave av verktøyet IKOS ble brukt av Horten, Moss, Andebu og Stokke kommuner. Etter det ledet Konsens interkommunale prosjekter og læringsnettverk for å løse flere utfordringer i tjenesten. Med støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn ble IKOS i 2016-17 videreutviklet til dagens verktøy. 

Navnet Konsens

Bedriften fikk navnet Konsens fordi IKOS er lederes og ansattes enighet om hvordan tjenestene best kan ytes og styres. Konsens eller konsensus betyr generell enighet i en gruppe der alle medlemmene bidrar aktivt i arbeids- og beslutningsprosesser. Det står også for hvordan man oppnår slik enighet. Navnet Konsens henspeiler også på den tverrfaglige begrunnelsen for IKOS. IKOS kombinerer forståelse om sosiale relasjoner og strukturelle, politiske og kulturelle perspektiver på tjenesten. Arbeidsmotiverende faktorer og profesjonsenighet ligger til grunn for ansvars- og oppgavefordeling.  

Daglig leder

Marit Strandquist Marit Strandquist er daglig leder og seniorrådgiver. Hun har lang erfaring med lederutvikling og prosjektledelse for kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Utfordringer i tjenesten søkes løst ved optimalisering og standardisering av ansattes og lederes arbeidsprosesser, støttet av verktøyet IKOS.

Marit er opptatt av brukerfokusert og kunnskapsbasert tjenesteyting, ledelse og styring. Hun kombinerer bred kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger med forståelsen om ledelse og styring. Marit er sykepleier. Ved Universitetet i Oslo er hun utdannet master i helseadministrasjon og master i sykepleievitenskap. Tidligere har hun jobbet mer enn ti år med grunnutdanning av sykepleiere.