Utviklet for kommuner

Holmestrand, Horten, Moss, Sandefjord, Utviklingssenteret i Vestfold og Innovasjon Norge var med da IKOS ble utviklet.

IKOS Sandefjord 2017

Offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt

IKOS ble utviklet med støtte fra Innovasjon Norge i det offentlige forsknings- og utviklingsprosjektet (OFU-prosjektet) IKOS elektronisk tavle. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og kommunene Holmestrand, Horten, Moss og Sandefjord var med i prosjektet. Pilotavdelinger innen hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste kom med faglige innspill og testet tekniske løsninger. IKOS ble utviklet i tråd med anbefalingene for å bli nyttig for alle norske kommuner. En tidligere og enkel IKOS-versjon var i bruk fra 2011 i Horten, Moss, Stokke og Andebu kommuner.

Interkommunalt lederutviklingsprogram

Det interkommunale lederutviklingsprogrammet "Den gode styringsdialogen med IKOS" ble gjennomført i tilknytning til prosjektet. Det ble ledet av Konsens og KS-Konsulent. Bildet er fra siste samling i Sandefjord våren 2017. Lederutviklingsprogrammet tok utgangspunkt i KS sin "Guide til god ledelse" og kjerneprosessene for den operative lederen: oppfølging av brukere, ansatte og drift. Det ble arbeidet med å finne de beste dataene for å vurdere kvalitet og ressursbruk, og hvordan disse kan vises for å gi den gode oversikten. Målet var å styrke ledernes kompetanse til å ta beslutninger og lede ut fra analyse av arbeidsprosesser og resultater. Lederne skal kunne formidle dette slik at medarbeidere og overordnet ledelse kan ha felles forståelse og dra i samme retning i dialogen for forbedring av tjenestene. Deltakerne fant frem til hvilke IKOS-data det er nyttig å følge med på for å kunne ha den gode styringsdialogen fra tjenestenivå til overordnet administrativ og politisk ledelse i kommunene.  

IKOS har dagsaktuelle grafer og rapporter for analyse og forbedring av tjenestene. Utvalget av grafer og rapporter er resultat fra lederutviklingsprogrammet. Det er valgt resultatvisninger som gir ansatte og ledere innsikt på områder de har mulighet til å forbedre. Målet er at alle skal kunne benytte eget handlingsrom til å forbedre praksis. Resultatene lagres i IKOS og kan også benyttes til statistikk og forskning.


Her finner du rapporten om utvikling av nye IKOS elektronisk tavle.Kontakt oss