IKOS

Programvaren IKOS kan tas i bruk i en avdeling, virksomhet eller hele kommunen. Ta kontakt for uforpliktende prat om oppstart.

Ikos

IKOS brukes innen hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Den elektroniske tavlen gir oversikt for oppfølging av avdelingens brukere. Man ser hva som må prioriteres, status i oppfølgingen og hvem som har ansvar. Brukernes helse- og livssituasjon avgjør tetthet i oppfølgingen og kompetansebehov. Tavlen viser også risikoområder og forekomst av uønskede hendelser. På IKOS dashbord ser man resultater av brukeroppfølgingen med grafer og rapporter. Det er lagt til rette for integrasjon med andre systemer, som elektronisk pasientjournal. IKOS er nyttig for brukere, ansatte og ledere.  

Kvalitet og effektive tjenester for brukere

Med IKOS får brukere og pårørende en konkret ansvarlig å forholde seg til. Tjenesteansvarlig sørger for brukerinvolvering, faglig god praksis og samarbeid med andre involverte, som fastlege, sykehus og NAV. Gode bruker- og pasientforløp sikres med gjennomtenkte sjekklister og frister som er tilpasset brukers helse- og livssituasjon og tjenestene som ytes. IKOS elektronisk tavle sikrer at alle ansatte har fokus på det som må prioriteres i oppfølgingen. 

Arbeidsmotivasjon

Ansatte får klare roller og ansvar. Den enkelte utpekes som tjenesteansvarlig, primærkontakt og/eller faglig ressursperson for brukerne. Rolleklarhet bidrar til å sikre kvalitet, kontinuitet og effektivitet i oppfølgingen. IKOS elektronisk tavle gir oversikt for daglig prioritering og oppgavefordeling, og er en støtte til elektronisk pasientjournal. Det er klart definert hvilke oppgaver som skal utføres, og på dashbordet ser man resultater av arbeidet. Den enkelte ser hva man selv kan forbedre. IKOS bidrar til arbeidsmotivasjon ved at ansattes får brukt sin kompetanse målrettet. Oppgavene er forståelige, håndterlige og meningsfulle.

Lederverktøy

IKOS gir ledere strukturert og dagsaktuelt innsyn i tjenesteproduksjonen for å kunne analysere praksis, ta gode beslutninger, og kunne lede og forbedre tjenestene. IKOS dashbord viser ferske resultater og historikk, og man kan sammenligne seg med andre. Ledere har oversikt over brukeroppfølging, ansvarsfordeling og kvalitet. De kan se tid som medgår til tjenestene og hvilken kompetanse som kreves for effektiv tjenesteyting. IKOS legger til rette for en god styringsdialog fra ansatte til overordnet administrativ og politisk ledelse. Det bidrar til at alle kan dra i samme retning i forbedringsprosesser. IKOS legger til rette for ivaretakelse av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn og begrunnelse for IKOS

Utfordringer i kommunene var bakgrunnen for at IKOS ble utviklet. Kommunene skal yte stadig flere og mer avanserte helse- og omsorgstjenester innenfor begrensede økonomiske rammer. Kvalitetskravene er høye, samtidig som det er vanskelig å måle kvalitet på individnivå. Ansatte har forskjellig utdannelse og erfaring, og arbeider ofte i turnus. De som er på vakt velger hvilke tiltak som skal utføres. Opplysninger om aktuelle tiltak står i journalen til den enkelte bruker/pasient. Journalsystemene har ingen samlet oversikt over brukerne/pasientene og hva som må prioriteres. Kvalitet og ressursbruk kan i liten grad måles ved hjelp av kommunenes journal- og bemanningssystemer. Overordnede styringsdata som budsjett- og regnskapstall, forekomst av sykefravær og avviksregistreringer gir ikke nødvendig innsikt for å kunne forbedre tjenestene.

IKOS står for Individbasert KOmpetanseStyring. Navnet henspeiler på at IKOS tar utgangspunkt i brukernes behov og har fokus på kompetanse. Klare ansvarsroller og målrettet bruk av kompetanse bidrar til god styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Kontakt oss